The stage play adaptation of the multimedia project “Paradox Live” — titled “Paradox Live on Stage”, has been announced! “Paradox Live on Stage” will star popular 2.5D actors in main roles, including:

BAE
Suzakuno Allen: Hiroki Sana
Tsubame Natsujun: Koji Kominami
Ann Faulkner: Riona Tatemichi

The Cat’s Whiskers
Naoaki Nishimon: Yuki Kimisawa
Tohei Kamibayashi: Yuya Asato
Jujube Ryu: Noboru Horiumi
Yamido Four Seasons: Ryû Kiyama

cozmez
Yado Nogami Konami: Tsubasa Kizu
Natsuki Osaki: Natsuki Osaki

Akanyatsura
Yori Midoriishi: Naoki Takeshi
Masakuniyoshi: Shota Kawakami
Hokusai Seiki: Seiya Inagaki
Satsuki Ito: Tatsuyuki Kobayashi
Reo Maruyama: Masaru Kamikoshi

“Paradox Live on Stage” will premiere at the Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball in Tokyo from 9th to 12th September 2021, immediately followed by a performance at Umeda Arts Theater Drama City in Osaka from 16th to 19th September 2021.